W piątek 12 grudnia 2014r  w ramach święta uczelni podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Jana Długosza w Częstochowie miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. dr. dr. h. c. em. Gerhardowi Fieguthowi (Uniwersytet Landau-Koblenz) oraz uroczysta promocja doktorska i wręczenie dyplomu doktora.

Stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Ekscytacja nośników ładunku w modelu przejść częściowo zlokalizowanych (SLT)” uzyskał nauczyciel II LO, pan Jacek Orzechowski. Promotor pracy to dr hab. Arkadiusz Mandowski prof. AJD, zaś recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Stefan Giller i dr hab. Paweł Bilski, prof. IFJ PAN.

W uroczystości uczestniczyli pracownicy naukowi polskich i niemieckich uczelni, promotorzy, recenzenci oraz zaproszeni goście. Święto nadania tytułów naukowych rozpoczął Rektor AJD od powitania gości, a następnie odczytane zostały akty nadania, laudacja i uzasadnienie wniosku o nadanie DHC. Promocji doktorantów dokonał także prof. Zygmunt Bąk, który przed złożeniem na berło rektorskie przez doktorów ślubowania, przypomniał pracownikom naukowym o uzyskaniu nowych praw, przywilejów, ale także nowych obowiązków. Złożenie ślubowania było ostatnim elementem ceremoniału promocyjnego. Doktoranci otrzymali dyplomy z rąk swoich promotorów, a doktorantom, których promotorzy byli nieobecni, dyplomy wręczali dziekani. O oprawę muzyczną zadbał Chór AJD.

Nowo wypromowanemu doktorowi Jackowi Orzechowskiemu serdecznie gratulujemy!

Społeczność szkolna II Liceum