1. Informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony mienia, teren jednostki tj. budynek i teren wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach jest monitorowany. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

 2. Cel przetwarzania danych osobowych / monitoringu /: zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa uczniom, pracownikom szkoły i osobom przebywającym na terenie Liceum, ochrona mienia osób przybywających na terenie Liceum, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa

 3. Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku dyrektora polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów

 4. i pracowników, a także obowiązku ochrony mienia Placówki.

 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Szkolna 12, 27– 200 Starachowice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@2lo.starachowice.pl

 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Justynę Kuśnierek, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: sekretariat@2lo.starachowice.pl

 7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 8. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 11. Informacja o przysługujących prawach:

  1. Na mocy art. 11 rozporządzenia 2016/679, administrator informuje, że nie prowadzi stałej identyfikacji osób na nagraniach, a zatem nie ma możliwości wykonania praw określonych w art. 15-20 RODO (tj. prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), chyba, że osoba, której dane dotyczą dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować i nie będzie to naruszało praw i wolności innych osób będących na nagraniu.

  2. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.

 12. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 14 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 14. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości korzystania z oferty Administratora.

 16. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.