II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Staszica w Starachowicach

zatrudni głównego księgowego/główną księgową

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OSOBY ZATRUDNIONEJ NA STANOWISKU – GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • Realizacja zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869)
 • Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi
 • Inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem
 • Planowanie potrzeb finansowych jednostki
 • Opracowanie projektu budżetu
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 • Dokonywanie analiz budżetu oraz wyniku finansowego
 • Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku
 • Terminowe przygotowywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej
 • Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 • Sprawowanie kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo – księgowych

WYMAGANIA
Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie – średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnie doświadczenie w pracy w księgowości
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwo skarbowe
 • Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • Spełnianie jednego z poniższych warunków:

– ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości

– wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

OFERUJEMY

 • zatrudnienie od lipca 2022r. na pełny etat
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • umowa o pracę (pełen etat)
 • praca w instytucji oświaty o stabilnej pozycji

 

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty i niezbędne oświadczenia:
• CV oraz list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do dnia 30 czerwca 2022r.
 • decyduje data wpływu dokumentów na adres II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach, ul Szkolna 12, 27-200 Starachowice lub na e-mail: sekretariat@2lo.starachowice.pl

z dopiskiem „Nabór – Główny księgowy”