Początki II Liceum sięgają 1 IX 1954 r. kiedy to decyzją Ministerstwa Oświaty rozpoczęła działalność, obok istniejącej już podstawówki, nowa szkoła średnia: Liceum Ogólnokształcące nr 2. Stworzyły one wówczas klasyczną 11-latkę tzn. 7 klas podstawówki + 4 klasy liceum. Siedzibą placówki był nowo wybudowany budynek dla Szkoły Podstawowej TPD nr 7 (dzisiejsza SP nr 9).Pierwszym kierownikiem był Julian Winiarczyk. Nabór pierwszych roczników nastąpił na drodze przeniesienia 202 uczniów z istniejącego liceum ogólnokształcącego. Pierwsze lata odznaczały się dużą płynnością kadry – funkcję dyrektora pełnili kolejno : Julian Winiarczyk, Tadeusz Ostrowski, Wanda Kwiatkowska, Władysław Karkocha.
Szkoła borykała się z trudnościami organizacyjnymi i materialnymi. Brak było wyposażenia w klasach, pomocy dydaktycznych, ale mimo tych trudności zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w postaci : Szkolnego Koła Artystycznego, Szkolnego Koła Sportowego, Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnej Kasy Oszczędności. Zaczęto również tworzyć podstawy zbiorów bibliotecznych.
Pierwszy egzamin maturalny odbył się w roku szk. 1955/56 – na 30 uczniów maturę pomyślnie złożyło 28 absolwentów.
Lata 60-te to czas dynamicznego i wszechstronnego rozwoju szkoły. Jego autorem był mgr Stanisław Czajka, który w roku szk. 1959/60 objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nr 2. Jego zastępcą został Edward Żłobecki. Aktywnie zaczęły działać kółka : polonistyczne, filozoficzne, historyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz artystyczne, fotograficzne, turystyczno-krajoznawcze.
Konsekwencją działań dyrektorów i grona pedagogicznego był wzrost prestiżu szkoły co zaowocowało decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach z 27 lipca 1963 roku likwidującą SP i Liceum Ogólnokształcące nr 2. Z dniem 1 września powstały 2 samodzielne placówki: SP nr 9 i II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach. Liceum przeniosło się do nowego budynku przy ul. Szkolnej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 18 stycznia 1964 r. i zbiegło się z nadaniem szkole imienia Stanisława Staszica. Tym samym ” Dwójka” była pierwszą szkołą – pomnikiem Tysiąclecia i pierwszą szkołą z imieniem w mieście.
Druga połowa lat 60-tych to dalszy rozwój szkoły. W roku szk. 1967/68 II LO jako pierwsze w mieście wprowadziło do kalendarza uroczystości szkolnych – przyrzeczenie uczniów klas I, będące swoistym pasowaniem na ucznia II LO oraz święto Patrona Szkoły. Powstawały nowe koła zainteresowań: Koło Młodych Polityków, Koło Modelarskie i Techniczne, Koło Strzeleckie. Zorganizowano również świetlicę i stołówkę.
W latach 70 II LO zyskało wiele nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych, powstało wyasfaltowane boisko do piłki ręcznej i boisko trawiaste. W 1971 roku utworzono pierwsze klasy profilowane : humanistyczną i matematyczno-fizyczną a także klasę matematyczno-językową. Wprowadzono zajęcia fakultatywne, a tym – co było pionierskie wśród szkół starachowickich – nauczanie podstaw informatyki.
Początki ruchu olimpijskiego były skromne, ale już w roku szk. 1972/73 uczennica II LO, Anna Kopeć, pod opieką Urszuli Karbowniczek, uzyskała tytuł finalistki III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz pod opieką Jadwigi Madetko dotarła do półfinału etapu centralnego IV Olimpiady Języka Rosyjskiego. W kolejnych latach było już tylko lepiej a od połowy lat 70 corocznie dokonywane jest podsumowanie ruchu olimpijskiego.
W 1972 roku otworzona została Izba Pamięci Narodowej co zbiegło się z odsłonięciem popiersia Patrona Szkoły – Stanisława Staszica, a w 1973 roku Komitet Rodzicielski ufundował szkole Sztandar. Trzy lata póżniej w 1976 jako pierwsza szkoła w Starachowicach II LO zostało przyjęte w poczet Szkół Stowarzyszonych UNESCO- Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury-a następstwie powstał Szkolny Klub UNESCO.
W 1976 roku w 150 rocznicę śmierci Patrona Szkoły Stanisława Staszica Dyrektor i przedstawiciele Absolwentów podjęli decyzję o organizacji Jubileuszu 25-lecia powstania II LO oraz I Zjazdu Absolwentów z lat 1956-1978. Doszło do niego w dniach 9-10 czerwca 1979 roku.
Lata 80-te to trudne lata i dla naszego kraju a co za tym idzie także dla szkolnictwa i polskich szkół. Mimo zaostrzeń stanu wojennego, a później stałego nadzoru i kontroli poprawności politycznej szkoła starała się normalnie funkcjonować. Nadal była wysoka efektywność pracy dydaktycznej. Od roku szk.1981/1982 szkoła rozpoczęła pracę w systemie 5 -dniowym. Dużą uwagę przykładano do nauki języków obcych oraz poznawania kultur innych narodowości. Wielkie było zaangażowanie nauczycieli języków obcych którzy organizowali konkursy dla uczniów na najlepszego rusycystę, germanistę, anglistę a także sesji horacjańskich,, NON OMNIS MORIAR,,
Wspaniałą inicjatywą było utworzenie w IILO siedziby Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego .Jego pierwszym prezesem został Dyrektor Stanisław Czajka. Nowy oddział liczył 28 członków – nauczycieli historii z terenu naszego miasta oraz miłośników historii. Dzięki temu w szkole zaczęły odbywać się wykłady historyczne wykładowców renomowanych polskich uczelni np. Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu Warszawskiego.
Połowa lat 80 przyniosła rozpoczęcie budowy hali sportowej, którą ostatecznie do użytku oddano 4 czerwca 1993 roku. Nastąpiły zmiany kadrowe. W 1985 roku, po 26 latach kierowania szkołą na emeryturę odszedł Dyrektor Stanisław Czajka, a nowym Dyrektorem został Jan Grudzień. II LO systematycznie się rozwijało i podejmowało nowe inicjatywy. W 1987 roku urządzono i oddano do użytku pierwszą w mieście pracownię komputerową. Nawiżano także współpracę z IGS Aurich -szkołą z RFN i rozpoczęto do dziś kontynuowane wymiany uczniowskie . Rozpoczęto także współpracę z liceami staszicowskimi m.in z Lublina ,Puław i Rzeszowa. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” po raz pierwszy oficjalnie obchodzono w szkole święto w PRL zakazane – rocznicę Odzyskania Niepodległości. W latach 80 przybyło II LO 19-tu kolejnych Finalistów i Laureatów olimpiad przedmiotowych.
W szkole prężnie działały organizacje młodzieżowe ; ZHP, OHP, Samorząd Uczniowski , Szkolny Klub UNESCO, Szkolne Koło LOP, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło LOK, Szkolny Klub Sportowy, Dyskusyjny Klub Filmowy. W szkole działał także kabaret ,, Za Dychę,, ,który znany był ze swoich zabawnych programów nie tylko w szkole ale i w mieście.
W grudniu 1990 roku odchodzi na emeryturę Dyrektor Jan Grudzień związany z ,,Dwójką,, właściwie całe swoje życie zawodowe. Kierownictwo placówki obejmuje po nim mgr Stanisław Banaszkiewicz wraz z zastępcą mgr Kazimierzem Piotrowiczem. W 1994 roku następuje zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora – funkcję obejmuje mgr Henryk Frynas.
W latach dziewięćdziesiątych znacznie zostaje rozbudowana baza sportowa i rekreacyjna szkoły- uruchomiona zostaje ścianka wspinaczkowa w małej sali gimnastycznej oraz kącik bilardowy. Zadbano także o wystrój korytarzy w gabloty do gazetek i wystaw. . Zmodernizowano pracownię komputerową ,która została wyposażona w najnowocześniejszy wówczas sprzęt. Największą inwestycją lat 90-tych była budowa nowej szatni. W miarę możliwości finansowych wymieniono także sprzęt audiowizualny i aktualizowano pomoce dydaktyczne.
W latach 1990-2000 osiągaliśmy znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Tytuł laureata bądź finalisty olimpiad przedmiotowych uzyskało 27 uczniów. Laureat Olimpiady Fizycznej 1999roku Marek Biskup zdobył brązowy medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej.
Nasi absolwenci z powodzeniem składali egzaminy wstępne na studia wyższe w tym na najbardziej oblegane kierunki na renomowanych polskich uczelniach. II Liceum wyrosło na niekwestionowanego lidera wśród liceów starachowickich oraz jedną z najlepszych szkół w Starachowicach. Stan taki potwierdzają rankingi szkół publikowane przez media krajowe np. (Rzeczpospolitą i Perspektywy) w których zajmujemy wysokie miejsca.
W 1994 roku odbył się II Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia IILO. Imprezę uświetniła inscenizacja ,,Tanga,, Mrożka w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz a później odbył się huczny bal.
II liceum może poszczycić się działalnością na rzecz środowiska lokalnego. Ma tu siedzibę wspominane już wcześniej PTH. Na zaproszenie towarzystwa przybywali z wykładami historycy z renomowanych uczelni. W wykładach uczestniczyli nauczyciele ,uczniowie naszej szkoły oraz inne zainteresowane historią osoby . Wykłady miały charakter otwarty dla publiczności .
Od roku 2000 ,,Dwójka,, jest siedzibą oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Działalność stowarzyszenia ma służyć integracji nauczycieli języka niemieckiego z terenu naszego powiatu . W ramach prac stowarzyszenia organizowane były warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Największe przedsięwzięciem stowarzyszenia była organizacja w roku 2003 regionalnego etapu I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
W szkole działały i nadal działają liczne kluby i koła zainteresowań . Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli młodzież przygotowuje liczne imprezy szkolne- apele z okazji świąt państwowych, wieczornice poetyckie i historyczne , spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe .
Od 2001 roku zmieniło się kierownictwo placówki. Na emeryturę odszedł Dyrektor Stanisław Banaszkiewicz . Nowym dyrektorem zostaje mgr Henryk Frynas. Jego zastępcą – mgr Norbert Kutyła.
Efektem zmian w systemie oświaty było wprowadzenie 6-letniej szkoły podstawowej, 3- letniego gimnazjum i 3- letniego liceum. Zmiany te zobligowały nauczycieli do uczestnictwa w szeregu szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zwłaszcza uzyskania uprawnień egzaminatora nowej matury.
28 pedagogów uzyskało uprawnienia egzaminatora CKE, 3 uzyskało kwalifikacje do sprawowania funkcji weryfikatora zespołu egzaminatorów, 33 posiada tytuł zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Przygotowanie zespołów egzaminacyjnych okazało się perfekcyjne i wszystkie kolejne egzaminy włącznie z Nową Maturą w 2005 roku odbyły się bez potknięć. Od 2005 roku poprzedzającego wprowadzenie Nowej Matury czyli w 11 rankingach z lat 2004-2014 II Liceum Ośmiokrotnie zajmuje I miejsce w Starachowicach. Najlepszy wynik osiągnęła ,,Dwójka,, w 2009 roku zajmując 117 pozycję w Polsce, czterokrotnie, zaś szkoła znalazła się w drugiej setce najlepszych liceów w kraju. 5 lokata w województwie , uzyskana dwukrotnie w 2004 i 2011 roku jest jak dotąd najlepszym rezultatem liceów starachowickich.
Lata 2001- 2014 to dobry czas dla naszego ruchu olimpijskiego. 61 naszych uczniów startując w licznych olimpiadach przedmiotowych uzyskało tytuł Laureata lub Finalisty na etapie centralnym.
Niezwykle ważnym wydarzeniem dla szkoły był przypadający w roku 2004 Jubileusz 50-lecia II Liceum.
Perfekcyjnie przygotowana uroczystość była wspaniałą prezentacją osiągnięć naszego liceum.
Swoją funkcję Dyrektor Henryk Frynas pełnił do roku 2014 w którym przeszedł na emeryturę . Obecnie stanowisko dyrektora placówki sprawuje mgr Tadeusz Szczepański .