Dla absolwenta gimnazjum

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 19 do 25 czerwca 2019 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 28 czerwca 2019 r.

4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 do 24 lipca 2019r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

25 lipca 2019r.

7. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

od 26 lipca do 30 sierpnia 2019r.

Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskać można
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
tel. (041) 274 60 62

1. Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica na rok szkolny 2019/2020 odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
Do zadań Komisji należy:
• ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
• ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
• sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
3. W roku szkolnym 2019/2020 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach proponuje klasy pierwsze o następujących profilach:

1A – język polski – historia – język obcy lub wiedza o społeczeństwie. Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język obcy,
1B – matematyka – fizyka – język obcy lub informatyka Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, język obcy
1C – biologia – chemia – matematyka lub język obcy. Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia , język obcy
1D – matematyka – geografia – język obcy. Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, geografia, język obcy
1E – biologia – matematyka – język obcy Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia, język obcy

4. Zakładana liczebność poszczególnych klas: 34 uczniów.
5. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum.
6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w II LO im. St. Staszica decyduje lokata na liście kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
7. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do klasy wskazanej najwyżej na liście preferencji.

Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do Szkoły wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

 1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 3. karty zdrowia,
 4. dwóch aktualnych fotografii (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko),
 5. deklaracji wyboru drugiego języka obcego ( załącznik nr 3).

1. Kryteria rekrutacji:

 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 • Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100. Liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w każdym z egzaminów (tj. języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym) pomnożonych przez wskaźnik 0,2.
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 72.
 • Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz wybranego w konkretnej klasie.

Punkty są obliczane według następujących zasad:

  • celujący         18 pkt.
  • bardzo dobry   17 pkt.
  • dobry             14 pkt.
  • dostateczny      8 pkt.
  • dopuszczający   2 pkt.
 • Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 pkt.,
  • potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty:
   • finaliści konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
   • laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
   • finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt.,
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.,
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym 4 pkt.,
   • krajowym 3 pkt.,
   • wojewódzkim 2 pkt.,
   • powiatowym 1 pkt.,
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnijcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągniecia wynosi 18 punktów.
  • Za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
  • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 686), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

2. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu:
1. Konkurs z języka polskiego
2. Konkurs z matematyki
3. Konkurs z języka angielskiego
4. Konkurs z języka niemieckiego
5. Konkurs z języka rosyjskiego
6. Konkurs z języka francuskiego
7. Konkurs z biologii
8. Konkurs z chemii
9. Konkurs z fizyki
10. Konkurs z geografii
11. Konkurs z historii
12. Konkurs z informatyki

II. Zawody wiedzy dla uczniów gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień :
1. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”.  Łódzki Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
2. Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.  Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
3. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” Podlaski Kurator Oświaty

III. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe dla uczniów gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu
1. Międzynarodowy konkurs kreatywności Odyseja Umysłu Odyseja Umysłu ul. Jana Dekerta, Kielce
2. Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach
3. Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach ul. Jana Pawła II 325-013 Kielce, SODMiN ul. J. Piłsudskiego 42
4. Kangur Junior. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
5. V Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach
6. „ Maraton Matematyczny w języku angielskim dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych”. VI Liceum Ogólnokształcace im. J. Słowackiego w Kielcach
7. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
8. VII Świętokrzyski Turniej Językowy. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
9. „Mini Olimpiada” konkurs znajomości i wiedzy o krajach anglojęzycznych. VI Liceum Ogólnokształcace im. J. Słowackiego w Kielcach
10. Poznajemy Ojcowiznę. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
11. Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach
12. Ogólnopolski Turniej Językowy. I Liceum Ogólnokształcace im.gen.W.Sikorskiego we Włoszczowie w partnerstwie z Fundacją I Liceum we Włoszczowie i Fundacją Centrum Edukacji dla Rozwoju
13. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Olimpijczycy są wśród nas”. I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
14. „Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości”. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie
15. II Świętokrzyski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Atom. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
16. „Konkurs Młodych Geografów”. VI Liceum Ogólnokształcace im. J. Słowackiego w Kielcach
17. Konkurs literacko – plastyczny „Świat książek w ilustracjach” . IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
18. I Wojewódzki Konkurs FOCUS ON THE USA. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach
19. V Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach
20. Wojewódzki Konkurs Literacki „O Pióro Stefana”. I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Kielcach
21. Nasi sąsiedzi – Żydzi. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Instytut Historii – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach., Kuratorium Oświaty w Kielcach
22. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów. Polski Związek Squsha
23. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Zawody sportowe przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu :

1 Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:
– oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,
– oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.
2. Organizowane przez polskie związki sportowe
3. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy Igrzyska Dzieci Igrzyska Młodzieży Szkolnej
4. Zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i gminne związki sportowe
5. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-4 odnoszą się do następujących dyscyplin sportu: aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, curling, gimnastyka, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajak polo, karate tradycyjne, karate WKF, kyokushin, fudokan, kick-boxing, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekka atletyka w tym: biegi przełajowe, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo
6. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
– międzynarodowym (miejsca 1-8),
– krajowym (miejsca 1-6),
– wojewódzkim (miejsca 1-3),
– powiatowym (miejsca 1-3).
7. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
– międzynarodowym,
– krajowym,
– wojewódzkim,
– powiatowym,
to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

 

Dla absolwenta szkoły podstawowej

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 19 do 25 czerwca 2019 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 28 czerwca 2019 r.

4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 do 24 lipca 2019r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

25 lipca 2019r.

7. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

od 26 lipca do 30 sierpnia 2019r.

Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskać można
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
tel. (041) 274 60 62

1. Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica na rok szkolny 2019/2020 odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
Do zadań Komisji należy:
• ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
• ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
• sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
3. W roku szkolnym 2019/2020 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach proponuje klasy pierwsze o następujących profilach:

1A – język polski – historia – język obcy lub wiedza o społeczeństwie. Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język obcy,
1B – matematyka – fizyka – język obcy lub informatyka Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, język obcy
1C – biologia – chemia – matematyka lub język obcy. Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia , język obcy
1D – matematyka – geografia – język obcy. Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, geografia, język obcy
1E – biologia – matematyka – język obcy Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia, język obcy

4. Zakładana liczebność poszczególnych klas: 34 uczniów.
5. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie szkoły podstawowej.
6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w II LO im. St. Staszica decyduje lokata na liście kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
7. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do klasy wskazanej najwyżej na liście preferencji.

Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do Szkoły wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

 1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 3. karty zdrowia,
 4. dwóch aktualnych fotografii (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko),
 5. deklaracji wyboru drugiego języka obcego ( załącznik nr 3).

1. Kryteria rekrutacji:

 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 • Absolwenci szkół podstawowych, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 100. Liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w każdym z egzaminów (tj. języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym) pomnożonych przez wskaźnik 0,2.
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 72.
 • Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz wybranego w konkretnej klasie.

Punkty są obliczane według następujących zasad:

  • celujący         18 pkt.
  • bardzo dobry   17 pkt.
  • dobry             14 pkt.
  • dostateczny      8 pkt.
  • dopuszczający   2 pkt.
 • Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 pkt.,
  • potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty:
   • finaliści konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
   • laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
   • finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt.,
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.,
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym 4 pkt.,
   • krajowym 3 pkt.,
   • wojewódzkim 2 pkt.,
   • powiatowym 1 pkt.,
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnijcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
  • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 686), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

2. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

Podstawa prawna:
1. Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

I.Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:
1. Wojewódzki konkurs z języka polskiego
2. Wojewódzki konkurs z matematyki
3. Wojewódzki konkurs z języka angielskiego
4. Wojewódzki konkurs z języka niemieckiego

II. Zawody wiedzy dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień :
1. Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
2. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” .Podlaski Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

III. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych:
1. Międzynarodowy Konkurs Kreatywności Odyseja Umysłu. Fundacja Odyseja Umysłu ul. Jana Dekerta, Kielce
2. Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach
3. Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach ul. Jana Pawła II 325-013 Kielce, SODMiN ul. J. Piłsudskiego 42
4. Poznajemy „Ojcowiznę”. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach
6. „Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości”. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie
7. Maraton Matematyczny w języku angielskim dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
8. II Świętokrzyski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Atom. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
9. Wieża Babel. Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
10. „Mini Olimpiada” konkurs znajomości i wiedzy o krajach anglojęzycznych. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
11. „Konkurs Młodych Geografów”. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
12. Konkurs literacko – plastyczny „Świat książek w ilustracjach”. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
13. I Wojewódzki Konkurs FOCUS ON THE USA. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach
14. Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sandomierz, Starostwo Powiatowe, Oddział Kuratorium w Sandomierzu, WSH-P w Sandomierzu
15. Wojewódzki Konkurs Literacki ” O Pióro Stefana”. I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Kielcach
16. XVII Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczej. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym oraz Zespół Szkolno-        Przedszkolny w Bodzentynie Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie
17. Powiatowy Konkurs o tytuł „ Mistrza Matematyki”. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach
18. Nasi sąsiedzi – Żydzi. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Instytut Historii – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach
19. V Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach
20. Ogólnopolskie Konkursy Języka Angielskiego Focus – edycja : Autumn 2018, Winter 2019 oraz Spring 2019. Centrum Edukacji Focus, Hipolitów krajowy
21. Ogólnopolski Turniej Sprawności Językowej. I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie w partnerstwie z Fundacją I Liceum we Włoszczowie i Fundacją Centrum    Edukacji dla Rozwoju
22. Kangur Kadet. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
23. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów. Polski Związek Squsha
24. VII Świętokrzyski Turniej Językowy.V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
25. II Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
26. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
27. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
28. Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”. Komitet Organizacyjny: Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.Lompy w Katowicach; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

Zawody sportowe przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu :

1 Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:
– oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,
– oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.
2. Organizowane przez polskie związki sportowe
3. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy Igrzyska Dzieci Igrzyska Młodzieży Szkolnej
4. Zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i gminne związki sportowe
5. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-4 odnoszą się do następujących dyscyplin sportu: aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, curling, gimnastyka, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajak polo, karate tradycyjne, karate WKF, kyokushin, fudokan, kick-boxing, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekka atletyka w tym: biegi przełajowe, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo
6. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
– międzynarodowym (miejsca 1-8),
– krajowym (miejsca 1-6),
– wojewódzkim (miejsca 1-3),
– powiatowym (miejsca 1-3).
7. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
– międzynarodowym,
– krajowym,
– wojewódzkim,
– powiatowym,
to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.