1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji.
od 15 maja do 21 czerwca 2017 r.

2. Doręczanie przez kandydatów do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
od 23 do 27 czerwca 2017 r.

3. Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według przyjętych w szkołach procedur.
27 – 29 czerwca 2017 r.

4. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II LO w Starachowicach.
do 3 lipca 2017 r.

5.Potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO w Starachowicach przez kandydata, który dostarcza oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
do 11 lipca 2017 r.
Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane jest, jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do II LO w Starachowicach

6.Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do II LO oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.
12 lipca 2017 r.

7. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
od 12 lipca 2017r. do 1 sierpnia 2017r.

1. Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica na rok szkolny 2017/2018 odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
Do zadań Komisji należy:
• ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
• ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
• sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
3. W roku szkolnym 2017/2018 II Liceum Ogólnokształcące Im. Stanisława Staszica w Starachowicach proponuje klasy pierwsze o następujących profilach:

1A – język polski – historia – język obcy lub wiedza o społeczeństwie. Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język obcy,
……..język obcy – język obcy – język polski – historia lub wiedza o społeczeństwie. Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język obcy, historia lub WOS (ocena wyższa)
1B – matematyka – fizyka- język obcy. Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, język obcy
1C – biologia – chemia – matematyka lub język obcy. Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia, język obcy
……. biologia – chemia – język obcy. Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia, język obcy
1D – matematyka – geografia – język obcy. Przedmioty punktowane - język polski, matematyka, geografia, język obcy
4. Zakładana liczebność poszczególnych klas: 34 uczniów.
5. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum.
6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w II LO im. St. Staszica decyduje lokata na liście kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
7. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do klasy wskazanej najwyżej na liście preferencji.

Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do Szkoły (tj. od 3 lipca 2017 r. od godziny 13.00 do 11 lipca 2017 r. do godziny 15: 00) wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

 1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. karty zdrowia,
 4. dwóch aktualnych fotografii (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko),
 5. deklaracji wyboru drugiego języka obcego ( załącznik nr 3).

1. Kryteria rekrutacji:

 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 • Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100. Liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w każdym z egzaminów (tj. języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym) pomnożonych przez wskaźnik 0,2.
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 72.
 • Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz wybranego w konkretnej klasie.

Punkty są obliczane według następujących zasad:

  • celujący         18 pkt.
  • bardzo dobry   17 pkt.
  • dobry             14 pkt.
  • dostateczny      8 pkt.
  • dopuszczający   2 pkt.
 • Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 pkt.,
  • potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty:
   • finaliści konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
   • laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
   • finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt.,
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.,
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym 4 pkt.,
   • krajowym 3 pkt.,
   • wojewódzkim 2 pkt.,
   • powiatowym 1 pkt.,
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnijcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągniecia wynosi 18 punktów.
  • Za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
  • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 686), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

2. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 686)
2. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (…) z dnia 31 marca 2017 r.

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
dla uczniów gimnazjów:
Lp. Nazwa konkursu
1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
3. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
4. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
7. Wojewódzki Konkurs Historyczny
8. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
9. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
10. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
11. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
II. Zawody wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień :
1. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” Łódzki Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
2. Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 –1989”
Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
3. Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
4. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” Podlaski Kurator Oświaty krajowy
III. Zawody wiedzy artystyczne i sportowe:
1. Międzynarodowy konkurs kreatywności Odyseja Umysłu Odyseja Umysłu ul. Jana Dekerta, Kielce
2. Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach
3. Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach ul. Jana Pawła II 325-013 Kielce, SODMiN ul. J. Piłsudskiego 42
Zawody sportowe:
1. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy – Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
2. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:
– Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,
– Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.
3. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-2 odnoszą się do następujących dyscyplin sportu:
1)aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, curling, gimnastyka, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajak polo, karate tradycyjne, karate WKF, kyokushin, fudokan, kick-boxing, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekka atletyka w tym: biegi przełajowe, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo
1) Ustalono na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży
szkolnej, opracowanego przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu i Regulaminu Świętokrzyskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
V. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
– międzynarodowym (miejsca 1-8),
– krajowym (miejsca 1-6),
– wojewódzkim (miejsca 1-3),
– powiatowym (miejsca 1-3).
VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
– międzynarodowym,
– krajowym,
– wojewódzkim,
– powiatowym.
to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia
przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień
uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.