WAŻNE TERMINY  DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

od 13 maja 2024r. do 19 czerwca 2024r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej  jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami.

od 21 czerwca 2024r. do 12 lipca 2024r. do godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

do 12 lipca 2024r do godz. 15:00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

18 lipca 2024r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 18 do 24 lipca 2024r. do godz. 12:00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

25 lipca 2024r. do godz. 14:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dosierpnia 2024r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskać można w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00 tel. (041) 274 60 62

Podstawowe informacje o szkole Powiat: starachowicki Gmina: Starachowice Szkoła: publiczna Organ prowadzący: Powiat Starachowicki Planowana liczba oddziałów: 3   Baza szkoły: 23 sale lekcyjne, pracownie: 2 pracownie komputerowe, pracownia chemiczna, fizyczna, hala sportowa, sala gimnastyczna, biblioteka, strzelnica, siłownia, sala do zajęć artystycznych.  

1. Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły. Do zadań Komisji należy: • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

3. W roku szkolnym 2024/2025 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach proponuje klasy pierwsze o następujących profilach:

Klasa 1A   Humanistyczno – lingwistyczna Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy Nauczane języki: język angielski,  język niemiecki,  język hiszpański

Klasa 1B     Matematyczno – geograficzna Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia , język obcy Nauczane języki:  język angielski,  język niemiecki, język hiszpański

Klasa 1C    Biologiczno – chemiczna Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy Nauczane języki:  język angielski,  język niemiecki  

4. Zakładana liczebność poszczególnych klas: 26 uczniów.

5. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie szkoły podstawowej.

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w II LO im. St. Staszica decyduje lokata na liście kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

7. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do klasy wskazanej najwyżej na liście preferencji. Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do Szkoły wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  3. karty zdrowia,
  4. dwóch aktualnych fotografii (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko),
  5. deklaracji wyboru drugiego języka obcego
1. Kryteria rekrutacji: PUNKTY PRZYZNAWANE KANDYDATOM PRZY REKRUTACJI Na rok szkolny 2024/2025 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty: 1) wynik przedstawiony w procentach z: a) języka polskiego – mnoży się przez 0,35 b) matematyki – mnoży się przez 0,35; c) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły: 1) celującej – przyznaje się 18 punktów, 2) bardzo dobrej –przyznaje się 17 punktów, 3) dobrej –przyznaje się 14 punktów, 4) dostatecznej – przyznaje się 8 punktów, 5) dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów. PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty. 1) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 2) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 3) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów. PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim. 1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 2) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 3) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 4) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 5) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3punkty, 6) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej–przyznaje się 2 punkty. KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 1) międzynarodowym–przyznaje się 4punkty, 2) krajowym–przyznaje się 3 punkty, 3) wojewódzkim–przyznaje się 2 punkty, 4) powiatowym–przyznaje się 1 punkt. PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- przyznaje się 3 punkty. 2. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

I.Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: 1. Konkurs z języka polskiego (laureat/finalista) 2. Konkurs z matematyki (laureat/finalista) 3. Konkurs z języka angielskiego (laureat/finalista) 4. Konkurs z języka niemieckiego (laureat/finalista) 5. Konkurs z języka rosyjskiego (laureat/finalista) 6. Konkurs z języka francuskiego (laureat/finalista) 7. Konkurs z biologii (laureat/finalista) 8. Konkurs z chemii (laureat/finalista) 9. Konkurs z fizyki (laureat/finalista) 10. Konkurs z geografii (laureat/finalista) 11. Konkurs z historii (laureat/finalista) 12. Konkurs z informatyki (laureat/finalista) II. Zawody wiedzy dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień : 1. Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty (laureat/finalista) 2. Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2020 „Stalowi profesjonaliści”. Podkarpacki Kurator Oświaty w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty (laureat/finalista) III. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych: 1. Ogólnopolski Konkurs „Łamigłowy”. Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach (laureat/finalista) 2. Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach (laureat I,II,III miejsca) 3. Maraton Matematyczny w języku angielskim dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach (laureat I miejsca, II,III miejsce, wyróżnienie) 4. III Świętokrzyski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Atom. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach (laureat I,II,III miejsca) 5. „Mini Olimpiada” konkurs znajomości i wiedzy o krajach anglojęzycznych. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach (laureat I,II,III, IV i V miejsca) 6.„Konkurs Młodych Geografów”. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach (laureat I, II,III miejsca, wyróżnienie) 7. II Wojewódzki Konkurs FOCUS ON THE USA. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach (laureat I,II,III miejsca) 8. III Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sandomierz, Starostwo Powiatowe, Oddział Kuratorium w Sandomierzu, WSH-P w Sandomierzu (laureat I,II,III miejsca) 9. Ogólnopolski Konkurs Literacki ” O Pióro Stefana”. I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Kielcach (laureat I,II,III miejsca) 10. XVII Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczej. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie (laureat – tytuł Super przyrodnika, I miejsce w kategorii Super Chemik, Super Biolog) 11. Powiatowy Konkurs o tytuł „ Mistrza Matematyki”. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach (mistrz oraz laureat w każdej kategorii) 12. Nasi sąsiedzi – Żydzi. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Instytut Historii – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach (I miejsce za najlepszą pracę) 13. VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach (laureat I miejsca) 14. VIII Świętokrzyski Turniej Językowy.V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach (laureat) 15. III Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku (laureat) 16. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (lauret I miejsca, finalista II i III miejsca) 17. Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Fundacja Akademia IBSE (laureat I,II miejsca) 18. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. Fundacja Akademia Młodych Fizyków (laureat) 19. VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”. Fundacja „Zawsze Warto”, Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach (laureat) 20. Ogólnopolskie Konkursy Języka Angielskiego Focus – edycja : Autumn 2019, Winter 2020 oraz Spring 2020. Centrum Edukacji Focus, Hipolitów (laureat) 21. Olimpijczycy są wśród nas. I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie (laureat) 22. Konkurs literacki „O Złote Pióro”. Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach (laureat) 23. Ogólnopolski Konkurs „Sokrates” B. J. Creative Training (laureat) 24. Konkurs Pierwszej Pomocy o Puchar „Słowackiego” – Pomagaj, nie stój”. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach (I miejsce) 25. Historię znam. Będę o niej mówić. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Morawicy (laureat) 26. Wadf Wor ld Dance Championship Liberec – Babylon. World artistic dance fede ration (tytuł mistrza, I, II, III miejsce) 27. Konkurs Recytatorski „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej”. Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Dobromierzu (laureat) 28. II Ogólnopolski konkurs literacki „wolność kocham rozumiem”. Szkoła Podstawowa nr 48 Gdańsk (laureat) 29. Konkurs historyczny „Kielce -Miasto Legionów”. Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (laureat) 30. KUL ma ul. KUL (I, II, III miejsce) 31. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Polski Związek Motorowy, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi (finalista na ostatnim szczeblu, laureat) 32. „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem”. Pod hasłem „Znaki prehistorii”. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie (laureat I, II, III miejsce) 33. „Świat starożytnej Grecji”. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku- Zdroju przy współpracy PODiDN w Busku-Zdroju (laureat) 34. Świętokrzyski Test z Informatyki dla Juniorów. ZSE w Kielcach i Urząd Miasta Kielce (laureat) 35. Konkurs piosenki anglojęzycznej „Sounds English”. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (laureat I, II, III miejsce) 36. Konkurs Ortograficzny „Oko w oko z ortografią”. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (laureat) 37. „Język odbiciem Twojej kultury”. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim (laureat I, II, III miejsce) 38. Konkurs historyczno – informatyczny „Bitwa warszawska 1920″. Szkoła Podstawowa w Ćmińsku (laureat) 39. I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku (laureat I, II, III miejsce) 40. Międzynarodowy Konkurs Kreatywności Odyseja Umysłu. Fundacja Odyssey of the Mind Polska (laureat) 41. Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach (finalista, I, II, III miejsce) 42. Poznajemy „Ojcowiznę”. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (laureat) 43. „Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości”. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie (laureat) 44. Wieża Babel. Stowarzyszenie Lingwistyk Rekreacyjnej we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (laureat) 45. Kangur Kadet. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych (laureat) 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów. Polski Związek Squsha (I, II, III miejsce) 47. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (laureat) 48. Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”. Komitet Organizacyjny: Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.Lompy w Katowicach; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach (I, II, III miejsce) 49. Wojewódzki konkurs chórów projektu akademia chóralna – śpiewająca Polska 2020. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (I, II, III miejsce) 50. Pix Programming Challenge. eduLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy współpracy z Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (laureat) 51. XXVI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Kancelaria Sejmu (zespoły zakwalifikowane do udziału w sesji) 52. „Trzymaj Formę”. Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związku Producentów (laureat I, II, III miejsca oraz finalista) 53. Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny. I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, Fundacja I Liceum we Włoszczowie i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach Fundacja imienia Stefana Artwińskiego (laureat I, II, III miejsca) Zawody sportowe przeprowadzone w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych w szkołach innego typu : 1 Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe: – oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, – oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy. 2. Organizowane przez polskie związki sportowe 3. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy Igrzyska Dzieci Igrzyska Młodzieży Szkolnej 4. Zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i gminne związki sportowe 5. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-4 odnoszą się do następujących dyscyplin sportu: aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, curling, gimnastyka, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajak polo, karate tradycyjne, karate WKF, kyokushin, fudokan, kick-boxing, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekka atletyka w tym: biegi przełajowe, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo 6. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: – międzynarodowym (miejsca 1-8), – krajowym (miejsca 1-6), – wojewódzkim (miejsca 1-3), – powiatowym (miejsca 1-3). 7. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu: – międzynarodowym, – krajowym, – wojewódzkim, – powiatowym, to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.