Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Wójcicka.
 • E-mail: sekretariat@2lo.starachowice.pl
 • Telefon: +48 41 274 60 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach
 • Adres: ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice
 • E-mail: sekretariat@2lo.starachowice.pl
 • Telefon: +48 41 274 60 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach, ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice

Brak dostosowania budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Podmiot nie  zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.

Podmiot nie zastosował w budynku rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i nie posiada zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Podmiot dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.