Comenius-Sokrates

Program Comenius Socrates, 2005- 2008

Wiosną 2005r rozpoczęliśmy realizację drugiego projektu Comenius. Pozytywne doświadczenia  poprzedniego projektu „ Spojrzenie na Europę przy wyborze zawodu i stylu życia ‘’ realizowanego przez pana Mariana Janusza, zachęciły nas do podjęcia pracy nad nowym projektem. Projekt „ Zarządzanie drogą do poprawy, jakości szkoły” realizowaliśmy w latach 2005 – 2008 wraz ze szkołami  IGS – Aurich ( Niemcy ), Ubbo Emmius Schule Stadsknaal ( Holandia ), Vilniaus Józefo Krasevskio mokykla ( Litwa ) oraz Adazu pagasta vidusskola ( Łotwa ). Naszą szkołę reprezentowali w tym projekcie : pan Norbert Kutyła – wicedyrektor szkoły, pani Dorota Głowacka – nauczyciel języka niemieckiego oraz pani Agnieszka Pędzisz-Nogajska – nauczyciel języka angielskiego. Językiem projektu był język niemiecki, nim też porozumiewali się partnerzy projektu.Szkoły biorące udział w projekcie postawiły sobie wspólny cel, było nim stworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej indywidualnemu uczeniu się, rozwijaniu zdolności i umiejętności a przez to osobistemu rozwojowi i samorealizacji.Szkoły, które brały udział w projekcie pochodzą z różnych systemów oświatowych. Na ich rozwój i działalność wpływają różne narodowe, geograficzne i historyczne warunki. Porównanie tych systemów służyło poprawie, jakości pracy każdej ze szkół.W trakcie realizacji projektu odbyły się spotkania w krajach partnerskich. Koordynatorem projektu była szkoła z Niemiec reprezentowana przez pana wicedyrektora IGS Aurich  Volkera Rudolfa oraz pana Wolfganga Tifferta. Każda delegacja kraju dokonała prezentacji własnego systemu szkolnictwa, przedstawiono liczne prezentacje multimedialne, otworzono stronę internetową projektu, przeprowadzono w szkołach partnerskich ankietę wśród uczniów i nauczycieli, w której zapytano o ocenę poszczególnych dziedzin pracy szkoły. Wyniki ankiety zostały poddane analizie porównawczej a następnie zaprezentowane radom pedagogicznym naszych szkół.Uczestnictwo w projekcie Comenius umożliwiło nam bliższe poznanie systemów oświatowych krajów partnerskich, zwiedziliśmy placówki oświatowe, instytucje sprawujące nadzór nad oświatą, wzbogaciliśmy nasze doświadczenie, jako nauczyciele i osoby zarządzające szkołą.Projekt Comenius – Socrates  „ Zarządzanie drogą do poprawy, jakości szkoły”  zostawił niewątpliwy ślad na mapie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji.