Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Z inicjatywy pani Beaty Szczepańskiej doszło w 2000r. do utworzenia w Starachowicach Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (PSNJN), którego została pierwszym prezesem, zorganizowała w latach 2000-2003 20 seminariów doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego w formie bezpłatnych warsztatów metodycznych w dni wolne od pracy prowadzonych przez metodyków, lektorów Instytutu Goethego, pracowników naukowych – także w ramach ministerialnego projektu DELFORT. Stowarzyszenie umożliwiło integrację i wzajemne poznanie się anonimowego w zasadzie do tej pory środowiska nauczycieli języka niemieckiego z terenu naszego powiatu (a okazało się również, że i z powiatów ościennych – Ostrowca Św., Skarżyska Kam,. a nawet Kielc, Jędrzejowa i Włoszczowej), było to szczególnie cenne dla wymiany doświadczeń między nauczycielami różnych typów szkół. Dzięki PSNJN kilkoro nauczycieli wzięło udział w programie stypendialnym Goethe Institut i Fundacji Boscha. Rozpropagowana została idea udziału w Ogólnopolskich Zjazdach Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J. Niemieckiego. W ramach działalności w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego, w roku szkolnym 2002/2003 pani Beata Szczepańska zorganizowała etap szkolny i regionalny I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, powołała Komitet Regionalny w Starachowicach, do którego zgłosiło się 35gimnazjów (466 uczniów) z terenu województwa świętokrzyskiego. Po zweryfikowaniu nadesłanych prac w etapie regionalnym, przeprowadzonym w II LO wzięło udział 97 uczniów, z których 9 reprezentowało nasze województwo następnie na etapie centralnym (ucz. K. Błędzińska została laureatką III miejsca). Konkurs stał się w naszym kraju imprezą cykliczną (2014 – XII edycja), a jego ranga wzrasta. W roku 2006 został wyróżniony międzynarodowym certyfikatem European Language Label. Prężna działalność zaowocowała wyróżnieniem i zaproszeniem pani Beaty Szczepańskiej na Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Języka Niemieckiego w Lucernie (Szwajcaria, 2001). Pani Szczepańska założyła i prowadziła stronę internetową Oddziału, a w styczniu 2003 – na Zjeździe Walnym PSNJN została wybrana do władz krajowych Stowarzyszenia. W Zarządzie Głównym pełniła funkcję sekretarza – tworzyła bazy danych PSNJN. W roku 2005 pani Beata Szczepańska jako członek Zarządu Głównego PSNJN współorganizowała IV Międzynarodową Olimpiadę J. Niemieckiego JUGEND–FORUM, Warszawa 2005, w której wzięło udział 75 uczniów z 21 krajów. Pani Szczepańska przygotowywała materiały dydaktyczne, prowadziła warsztaty literackie i pracowała w Jury w/w Olimpiady. W tym samym roku pani Beata Szczepańska wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie Nauczycieli Języka Niemieckiego w Graz (Austria).

Współpraca pomiędzy II LO i AGH rozpoczęła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowa polegała ona na wizytach młodzieży w Krakowie i uczestnictwa w specjalnie przygotowanych dla niej wykładach. Od roku 2000 współpraca stała się bardziej intensywna. Rozpoczęliśmy wówczas organizowanie obozów naukowych poświęconych naukom ścisłym. Jednym z elementów programu tych obozów była wizyta w AGH i uczestnictwo w przygotowanych na tą okoliczność zajęciach. W roku 2000 podpisano umowę pomiędzy II LO i AGH, w myśl której można było połączyć zdawanie matury w naszej szkole z egzaminem wstępnym na AGH. Maturę prowadzona była wówczas przez nauczycieli naszej szkoły i pracowników krakowskiej uczelni. Współpraca „maturalno egzaminacyjna” trwała do 2005 roku i ustała na skutek wprowadzenia nowej matury, której wynik z urzędu stał się przepustką na studia wyższe. Ale współpraca pomiędzy II LO i AGH trwała nadal. W roku szkolnym 2008/2009 podpisano nową umowę o współpracy. Jednym z jej efektów było przeprowadzenie w naszej szkole tzw. akademickich kursów zerowych z fizyki (rok 2009) i matematyki (rok 2009 i 2010). Uczestnicy tych kursów już w czasie nauki licealnej mogli zdobywać zaliczenie z przedmiotów akademickich.

Jedną z form współpracy były i są coroczne wizyty pracowników AGH w naszej szkole połączone z pokazem doświadczeń. Sześciokrotnie gościliśmy także prof. Tomasz Płazaka, dzięki czemu uczniowie mogli wysłuchać wykładów z kosmologii. Uczniowie naszej szkoły często odwiedzają mury uczelni, zwiedzają laboratoria, słuchają wykładów oraz uczestniczą w specjalnie organizowanych dla nich zajęciach.

II LO im. Stanisława Staszica w Starachowicach zyskała w AGH im. Stanisława Staszica niezawodnego przyjaciela wspierającego rozwój intelektualny naszych uczniów. Absolwenci II LO często zostają studentami AGH i zdobywają wykształcenie techniczne umożliwiające znalezienie satysfakcjonującej pracy. Szczególne podziękowania za rozwój tej współpracy należy skierować do prof. Henryka Figla, prof. Janusza Kropa, dr. inż. Pawła Armatysa oraz mgr. inż. Pawła Janowskiego.

II Liceum aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach , w szczególności z Katedrą Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Edukacja ekologiczna jest niezwykle istotnym zagadnieniem, zwłaszcza kształcenie i
uświadamianie w tym zakresie ludzi młodych. Wspólne przedsięwzięcia, m.in. Zielone Patrole, czy
też podpisana umowa o patronacie naukowym, stwarzają środowisku akademickiemu szansę
dotarcia do młodzieży licealnej. Poprzez pokazy, doświadczenia, warsztaty terenowe, dni otwarte
oraz wykłady nauczyciele akademiccy mogą przekazać najnowsze wyniki badań dotyczące stanu środowiska przyrodniczego, metod jego pomiaru oraz reakcji środowiska na zanieczyszczenia.

W ramach realizowanej współpracy uczniowie będą mogli:

• Interpretować przyczyny i skutki globalnych, regionalnych i lokalnych zagrożeń związanych z
degradacją środowiska przyrodniczego.
• Poznać metody stosowane w analizie jakości środowiska (powietrze, gleby, woda, roślinność).
• Poznać stan środowiska przyrodniczego w regionie.

Ponadto udział w warsztatach, pokazach pozwoli na:

• Rozwijanie u uczniów umiejętności racjonalnego i optymalnego gospodarowania różnymi zasobami.
• Kształcenie umiejętności prezentowania wyników swojej pracy na forum.
• Ćwiczenie umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.
• Kształtowanie aktywnej postawy wobec zagadnień związanych z ochroną środowiska.

W ramach współpracy z Katedrą Ochrony i Kształtowania Środowiska , uczniowie II LO uczestniczą corocznie w Nocy Biologów organizowanej przez UJK.

Wiosną uczniowie klas przyrodniczych , tj. biologiczno-chemicznych i matematyczno- geograficznych rozpoczną udział w badaniach terenowych na Świętym Krzyżu i Górze Malik, prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu.

Współpraca z Uniwersytetem daje wyjątkową możliwość udziału w zajęciach praktycznych pod okiem wykształconej kadry , co jest bardzo dobrym uzupełnieniem zajęć realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.