W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Justyna Kuśnierek.

  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: sekretariat@2lo.starachowice.pl

  4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: Przetwarzanie wizerunku będzie odbywało się w szczególności w celu: popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, obowiązków pracodawcy, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach), udziału w egzaminach.

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

  2. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz odbiorcy związani z celem przetwarzania tj. z popularyzacją w zakresie edukacji oraz promocją szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych, w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia a także organy ścigania, kontrolne, organy systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, samorząd gminny, powiatowy i instytucje oświatowe oraz osoby upoważnione przez opiekunów prawnych.

  3. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

  1. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie powoduje niekorzystnych konsekwencji, skutkuje w szczególności brakiem możliwości publikacji wizerunku dziecka/podopiecznego np. nie tylko na stronie www, ale również brakiem możliwości utrwalenia uczestnictwa dziecka/podopiecznego w ważnych wydarzeniach i uroczystości z życia szkoły.

  2. Inne informacje: Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych (np. Facebook)