Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: SPRZĄTACZKA

1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: sprzątaczka

– Miejsce wykonywania pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach

– Data zatrudnienia:  1 września 2020r.

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

2. Wymagania niezbędne:

–    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
–    Wykształcenie  co najmniej zawodowe.
–    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole.
–    Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w  pełni z praw publicznych.                              –    Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia          publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

3. Wymagania dodatkowe: 
–    Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.
–    Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
–    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

Ogólny zakres wykonywanych zadań:
–   Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
–   Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej

– List motywacyjny

WAŻNE! List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

–   Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia       publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie ubezwłasnowolnienie.
–    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

3. Termin i miejsce składania dokumentów:

– Termin złożenia ofert upływa z dniem 25 sierpnia 2020r. do godz. 13.00

– Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły

– Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę

– Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do  szkoły)

4. Pozostałe informacje:

– Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie

kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do 25.08.2020r. do godz. 15.00

– Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Dokumenty nieodebrane po upływie 1  miesiąca od dnia rozstrzygnięcia

  naboru zostaną protokolarnie zniszczone

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28-08-2020r.

Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 41 274 60 62