NA POCZĄTEK NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Projekt: „Akademia Programowania” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Projekt pt. „Akademia Programowania” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o. oraz Partnerów: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

PARTNER WIODĄCY:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

PARTNERZY:

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 150 uczniów (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn) oraz 36 nauczycieli (w tym 30 kobiet i 6 mężczyzn) z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach poprzez udział w zajęciach z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK i doposażenie bazy dydaktycznej liceum w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK do końca czerwca 2021 roku, zgodnie z potrzebami określonymi w indywidualnej diagnozie.

DZIAŁANIA:

-Wyposażenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wraz z modernizacją infrastruktury sieciowo- usługowej.

-Warsztaty dla nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach z zakresu korzystania i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

-Warsztaty i kursy dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach z zakresu m.in.: bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, robotyki, programowania, druku 3D.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu woj. świętokrzyskiego:

II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach;
36 nauczycieli zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach;
150 uczniów II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach.

PLANOWANE EFEKTY:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 150 uczniów
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 36 nauczycieli
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 143 uczniów
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 36 nauczycieli
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych –          1 szkoła
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 186 osób
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne – 1 podmiot
Liczba uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach objętych wsparciem w formie pozalekcyjnych kursów rozwijających kompetencje cyfrowe – 85 uczniów
Liczba uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach objętych wsparciem w formie kursów programowania – 65 uczniów
Liczba utworzonych Międzyszkolnych Pracowni Programowania – 1 pracownia

WARTOŚĆ PROJEKTU: 490 811,00 PLN w tym:

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 417 189,35 PLN
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 73 621,65 zł PLN

projekt 2