Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt zakłada przyznanie 259 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic gimnazjów (klas gimnazjalnych) i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim.

Każdy ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione w zakładce

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Każdy z nauczycieli – opiekunów stypendystów otrzyma wynagrodzenie w wys. 500 zł (brutto) za opiekę nad jednym stypendystą, przy czym opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.

Termin realizacji projektu: 1 września 2017 roku – 31 sierpnia 2018 roku.

Wartość projektu wynosi 1 367 250 złotych, z czego 85% stanowią środki UE, tj. 1 162 162,5 zł, 15% krajowe środki publiczne, w tym 10% wkład własny, tj. 136 725 zł.
Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpoczyna się 12 października 2017 roku a kończy 10 listopada 2017 roku (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Warunki przyznawania stypendiów

 1. O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (tzw. kryteria obowiązkowe):
  1. w roku szkolnym 2017/2018 są uczniami gimnazjów (klas gimnazjalnych) lub liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego,
  2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2016 roku nie przekroczył dwukrotności progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 1 348,00 zł (2 x 674 zł) lub 1 528,00 zł (2 x 764 zł) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. uzyskali średnią ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2016/17 na poziomie nie niższym niż:
   1. w przypadku uczniów gimnazjów – 5,0
   2. w przypadku uczniów liceów – 4,5
  4. nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 2. Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełniać także co najmniej jeden z poniższych warunków (tzw. kryteria dodatkowe):
  1. uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2016/17 na poziomie:
   1. gimnazjum – nie niższym niż 4,75
   2. liceum – nie niższym niż 4,5
  2. otrzymali następującą liczbę punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego:
   1. w przypadku uczniów gimnazjów – ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej otrzymali co najmniej 30 pkt lub co najmniej 75% (w tym przypadku średnia wyników z części pierwszej i drugiej sprawdzianu);
   2. w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących – z części matematyczno–przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego otrzymali co najmniej 35 pkt (70%);
  3. w roku szkolnym 2016/2017 zostali laureatami albo finalistami konkursów lub olimpiad.