Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPRZĄTACZKA

 1. Przedmiot naboru:
  –    Stanowisko: sprzątaczka
  –    Miejsce wykonywania pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach

–    Data zatrudnienia:  1 grudnia 2017r.

–    Wymiar czasu pracy – pełny etat.
–    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

 1. Wymagania niezbędne:

–    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
–    Wykształcenie  co najmniej zawodowe.
–    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole.
–    Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania

w  pełni z praw publicznych.

–    Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

 1. Wymagania dodatkowe:
  –    Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.
  –    Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
  –    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.
 2. Ogólny zakres wykonywanych zadań:
  –   Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
  –   Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  –   CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

–   List motywacyjny.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla    potrzeb

   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

  danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.

  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).
–   Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie

toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie

ubezwłasnowolnienie.
–    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego

stanowiska.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  –  Termin złożenia ofert upływa z dniem 24 listopada 2017r. o godz. 15.00.

–  Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

–  Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły.

–   Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

–   Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu

do  szkoły)

 1. Pozostałe informacje:

–   Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie

do 28.-11-2017  r. do godz. 15.00
–   Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Dokumenty nieodebrane po upływie

     1  miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

–   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 30-11-2017r.

Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 41 274 60 62