dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w Polsce w nowej formule merytorycznej i organizacyjnej pod stałym tytułem:
 

„Historia bliska  − nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…”

w ramach którego autorzy określą własny temat badawczy.

Przedmiotem pracy konkursowej ma być historia „bliska” − w czasie, przestrzeni, relacjach − a więc lokalna, dotycząca najbliższych miejsc czy środowisk lub ludzi, także historia „małej ojczyzny”; pokazywana przez źródła, świadectwa, dokumenty osobiste. To, co z historii lokalnej nie miało szansy zaistnieć, przebić się do powszechnej świadomości; opowieść, która nie miała dotąd swojego narratora: może jakaś tajemnica, ważne a zapomniane wydarzenie czy dokonanie, niezwykły los − historia czasu wojny lub pokoju, odwagi czy konformizmu, zwycięstwa lub klęski…

Obszarem poszukiwania tropu tematycznego mogą być różne sfery życia: codzienność, praca, walka, procesy przemian społecznych, religijnych, kulturowych, naukowych, gospodarczych; relacje rodzinne, sąsiedzkie, między państwem a obywatelem, „swoimi” i „obcymi”; ślad można znaleźć w sporach o przeszłość, także w dyskusjach o pomnikach, patronach czy cmentarzach.

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którą opiekę mogą sprawować dorośli. Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły − co najmniej 6-osobowe (w tym co najmniej 5 uczniów), w których dorośli opiekunowie (nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek stowarzyszenia, reprezentant instytucji edukacji lub kultury wspierającej młodzież) nie mogą przekraczać 30% liczebności całego zespołu (np. w 8-osobowym składzie może być tylko dwoje dorosłych nie-uczniów).

Praca konkursowa powinna mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy powinna być oparta na samodzielnie pozyskanych i w oryginalny sposób użytych źródłach (niepowielających cudzych dokonań), jak: nagrane (audio lub wideo), zapisane czy zmontowane relacje świadków historii, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, listy, zdjęcia, które mogą być także zaczerpnięte w formie cyfrowej za pośrednictwem internetu.

Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu) materiałów jest przestrzeganie praw: autorskiego, ochrony danych osobowych, do ochrony wizerunku, a także zasad etyki.

Forma pracy powinna uwzględniać założenia konkursu, ograniczenia wynikające ze sposobu jej przekazania organizatorom wyłącznie drogą elektroniczną oraz wymogi formuły ’35, która ogranicza wielkość nadsyłanych prac, w zależności od ich charakteru:

a)      film lub audycja radiowa − do 35 minut;

b)      prezentacja multimedialna do 35 „ekranów” lub 35 opracowanych obiektów;

c)      pdf (tekst, książka, kolaż tekstu i ikonografii itp.) do 35 stron znormalizowanych (tekst do 1800 znaków ze spacjami).

Jury przyzna zespołom nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe o planowanej wartości (brutto): I nagroda − 7000 zł; II nagroda – 5000 zł; III nagroda − 3000 zł; 3 wyróżnienia po 1500 zł. Jury może dokonać innego podziału puli około 20.000 zł, która może ulec powiększeniu.

Konkurs ogłoszony zostaje 20 kwietnia 2015. Pracę wraz z metryczką należy dostarczyć do 25 października 2015 − za pomocą specjalnego modułu kontaktowego, który będzie uruchomiony od 1 września 2015 na portalu www.historiabliska.pl. 30 listopada nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród podczas gali w Domu Spotkań z Historią w Warszawie; w obecności ekspertów i zgromadzonej publiczności zostaną zaprezentowane nagrodzone prace. Planowana jest transmisja gali w internecie.

Przewidywana jest szeroka prezentacja i promocja nagrodzonych prac lub ich fragmentów w internecie, w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

Pełny regulamin konkursu, wszystkie dane szczegółowe oraz informacje bieżące, a także materiały pomocnicze (instruktażowe, edukacyjne) i kwestionariusze metryczki pracy znajdują się na stronie www.historiabliska.pl